SOLO taksonomi - Structure of the Observed Learning Outcome

Her er nogle tips til hvilke verber, man typisk kunne anvende på de forskellige niveauer (verbumlisten er ikke regelfast). Det er så kursusbeskriverens opgave at kombinere verberne med meningsfulde objekter:

SOLO 2 Unistructural level (Den studerendes respons fokuserer kun på ét relevant aspekt)
  • Genkende, udpege, benævne, identificere, definere, gengive, omformulere, følge (simple) instruktioner, reproducere, udregne

SOLO 3 Multistructural level (Den studerendes respons forkuserer på flere relevante aspekter, men de behandles uafhængigt)
  • Opliste, udvælge, beskrive, redegøre, klassificere, kombinere, anvende metode, strukturere, karakterisere

SOLO 4 Relational level (De forskellige aspekter integreres i et kohærent hele)
  • Analysere, opsummere, vurdere, forklare, diskutere, kontrastere, sammenligne, differentiere, relatere, begrunde, argumentere, debattere, integrere, forudsige, fortolke, konkludere, anvende teori (inden for domænet), designe, planlægge, organisere, udføre, gennemføre, konstruere, udarbejde, problemløse, deltage (i relation til principper), implementere, rådgive

SOLO 5 Extended abstract (Det føromtalte integrerede hele bliver nu konceptualiseret på et højere abstraktionsniveau og generaliseret i relation til et nyt emne eller område)
  • Reflektere, generalisere, teoretisere, opstille hypoteser, perspektivere, bevise ud fra grundlæggende principper, overføre teori (til nyt domæne), løse ud fra grundlæggende principper, skabe, udvikle, opfinde, kreere